แนะนำว่าจะมีโอกาส ร ว ย แ บ บไ ม่ทั น จะตั้งตัว 6 ราศีญาติมิตรสหาย จะนำพาโ ช คใหญ่มาใ ห้

Sharing is caring!

ใ น ช่ ว งเดือนที่ผ่านมา เป็นที่รู้กันว่า คุณนั้นเหน็ดเหนื่อย เป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องงาน เรื่องคน แต่สุดท้ายจะผ่านไป ได้ด้วยดีนะต่อจากนี้ เป็นวาสนา ความขยัน ทำมาหากินล้วนๆ ส่วนวันนี้ทีมงานของเราจะพาไปเปิด 6ราศีมีเกณฑ์ถูกร า ง วั ลใหญ่ ดว งเศรษฐีจับ ค้ำจุนให้ร ว ย จะมีราศีไ ห นบ้ า งตามทีมงานเราไปดูกั น เ ล ยคะ

อั นดั บ 6 ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม)

ใ น สิ่ ง ที่เด่นที่สุดของคุณในปีนี้ คือเรื่องการเงิน ไ พ่ 10เหรียญนั้น สัมพันธ์ถึงความมั่งคั่ง การเงินที่เพิ่มพูน ผลตอบแทนจากการทำงานหนักอย่างสมค่า และแรงสนับสนุนจาก ครอบครัวญาติ พี่น้องด้วย

โด ย สิ่งที่จะส่งเสริม การเงินของคุณในปีนี้ คืออิทธิพลจากผู้คนโดยรอบ ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ทุนรองรังเดิม หรือทรัพย์มรดกในทุกรูปแบบ หากคุณ มีการสมรสหมั้นหมาย จะมีการหลอมรวมของ ทรัพย์สิน หรือต่างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่ง ของกันและกัน จะหมายถึงการได้ พบคู่แท้ด้วย อยู่กันแล้วรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างมาก

ป ระ เ ด็ นสำคัญที่มากับไ พ่ใบนี้อีกอย่าง คือความหมายของบ้านและครอบครัว การใช้จ่ายเงินกับสิ่งเหล่านี เพื่อมอบความสุขที่ยั่งยืนให้กัน การใช้เงินกับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งจะไม่ได้เป็นการสู ญเ สี ยแต่อย่างใด จะยิ่งทำให้เกิดความสนิทสนม และ ช่วยเหลือกันดียิ่งขึ้น

ดั งนั้ น หากปีนี้คุณจะใช้เงินกับเรือนหอ การปลูกสร้างบ้าน การซื้อที่ดิน การทำธุรกิจร่วมกับคู่ และ ญาติพี่น้อง จะมีความราบรื่น ได้รับสิ่งดี ๆ กลับมาแน่นอนครึ่งปีที่ผ่านมานั้น เหมือนเป็นดั่งม รสุ มชีวิต หลายอย่างถาถมเข้ามาอย่างไม่ข า ดสาย แต่หลังจากเดือนนี้ไปแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนไปแบบไม่ทันตั้งตัว จะมีโชคมีลาภจากญาติพี่น้อง จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อีกทั้งคนมีคู่นั้น ให้ระวั งเรื่องรักๆเลิก อย่าพูดอะไรที่บั่ นทอ น จิ ตใจ เงียบเสี ยดีกว่า หลังจากเดือนนี้ พฤษภาเป็นต้นไป ชีวิตดีพร้อม อาจมีบ้านหลังใหญ่ เป็นของตัวเอง ขอแค่ช่วงนี้หมั่นทำมาหากิน อย่างที่สุด แล้วอย่าลืมไปทำบุญด้วยนะ มาบอกแล้ว เน้นย้ำทำบุญ แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำน า ยด้วยเถิด ส า ธุ

อั นดั บ 5 ราศีมังกร (ผู้ที่เกิด วันที่ 15 มกราคม -12 กุมภาพันธ์)

ดูท่ าคุ ณจะเป็นคนที่ดว งดี สวนกระแสจริงๆ แม้จะมีการโยกย้าย หรือได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ การงานอย่างไ ร สุดท้าย คุณจะได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวเอง ในบางคนจะได้เริ่มต้นชีวิต การงานใหม่อีกครั้ง มีการเปลี่ยนที่ทำงาน แม้ก่อนจะตั ดสินใจเลือกนั้น จะดูยากลำบาก และ หวั่นไหว แต่เมื่อการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้ว คุณจะรู้สึกดีขึ้น เ รื่ อ ย ๆ

จ ะ เ ป็ นปีที่ดี ในการทำธุรกิจส่วนตัว และการลงมือทำงานอย่าง เป็นรูปธรรม คุณจะได้ประสบการณ์ตรง ที่นำมาต่อ ยอดได้อีกมาก ยิ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง หากมีการร่วมหุ้นลงทุน จะได้คู่ดีมีศักยภาพ จงรักษากันเอาไว้ และดูที่ความสำเร็จของผลลัพธ์ คุณจะเช็กได้ว่าคนไหน คื อบุคคลนำโชค สำหรับคนที่ต กงาน หรือมีปัญห าในงานเกิดขึ้น อดทนสักหน่อย หลังเดือนมิถุนายนไปแล้ว ดว งจะเปลี่ยน สิ่งดี ๆ จะเริ่มเข้ามา ในราวปลาย ๆ ปีจะปรับตัวได้ดี จะหายใจโล่งขึ้น หากมีข้อเสนอทางการงานเข้ามา ให้พิจารณาบรรยากาศในการทำงานประกอบ ระยะทางไม่ใช่ปัญห า ถ้าได้โยกย้ายไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ สุดท้ายจะได้เส้นทางที่เหมาะสม ได้ค้นพบว่าตัวเองเหมาะจะไปทางไหนกันแน่ ดว งงานจะรุ่งมากในปีนี้ เว้นแต่คุณมีดว งกำเนิดที่ดว งต กจริง ๆ มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากร า งวัลใหญ่ๆ ในปีนี้อย่างแน่นอน

อั นดั บ 4 ราศีมีน (เกิดระหว่างวันที่ 16 มีนาคม -12 เมษายน)

ค ว า มมีใ จ อารีอารอบ ความมีเมตตากรุณา ใจบุญ สุนทาน เห็นอกเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหว ต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชาวราศีมีน โดยทั่วไปจะมีนิสัยใจคอแ ป ล กไปกว่าชาวราศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรียบร้อย เป็นระเบียบ เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดมาก คนราศีนี้ไม่มีพิ ษมีภั ยกับใคร

คุ ณอ า จเป็นหนึ่งในคนที่ ประสบปัญ ห าในการงาน เพราะการพยายามทำตามหน้าที่ โดยปราศจากความคิด พูดแร ง ๆ ได้ว่า การปกป้องตัวเองมากเกินไป การกลั วผิ ด กลั วพ ล าด กลั วความล้ มเ หลว จะทำให้ไม่อาจเติบโตไปได้ การเรียนรู้กับความผิ ด พ ลาดจะทำให้คุณมีประสบการณ์มากกว่า และชีวิตที่มีบ า ดแ ผ ล มากมาย เมื่อมันต กสะเก็ดดีแล้ว คุณจะมีภูมิต้านทานสูงขึ้น ชีวิตทางการงานของคุณนั้น ยังมักสำเร็จได้ด้วยการลงมืออย่างเป็นรูปธรรม ไม่จำเป็นต้องหวังพึ่งแต่ลาภลอย หรือโช คช ะต า แม้แต่ในคำทำน า ยนี้ ขอให้คุณนำไปทบทวนพิจารณา และลองปอกเปลื อกตัวเองดู ว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ข้างใน คุณคือใคร คุณจะไปทางไหน ชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หากคุณได้พัฒนาการสื่อสาร การหยุดความน้อยเนื้อต่ำใจใน ว า สนา และมีศรัทธากับการลงแ ร งลงใจ คุณจะข้ามด่านต่าง ๆ ได้แน่นอน ถ้าคุณเต็มที่กับมัน มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ ในปีนี้อย่างแ น่น อ น

สำห รั บผู้ที่เกิดในราศีนี้ นั้นแล เป็นผู้ที่มีบุญสูงส่ง หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด แต่เพียงแค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละ ที่รู้สึกว่า มันแย่ซะเหลือเกิน หลายอย่างทำให้หงุดหงิดใจ ปัญห าเรื่องคนมากมี หากผ่านเดือนนี้ไปได้ดี ชีวิตจะกลับด้าน ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ จะได้เดินทางไปทำงานต่างถิ่น เงินเพิ่มขึ้น หลายอย่างดีขึ้นเป็นเท่าๆตัว แช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนาย ด้ ว ย เ ถิด สา ธุ

อั นดั บ 3 ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน -14 พฤษภาคม)

ก า รเ งิ น เดือนนี้เหม าะกับการขยับขยาย กิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อนๆ ร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย และด้านการเงินก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุน หรือหมุนเงินได้ตามแผน การเงินเดิมก็พอดี การเงินใหม่ก็พ อไ ด้

คว ามโช ค ดี : การงานเป็นโช ค ล าภ จับงานไหนได้ผลดี เป็นมาตรฐานได้เกินร้อย จะเ สี่ยงสลากรา งวั ล โชคดีอยู่หน้าไซต์งานหรือกำลังชุลมุนวุ่นวายเคลียร์งานอยู่ พ่อค้าแม่ขา ยสลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อเ สี่ยงไว้เป็นโช ค ดี

พบกันอีกแล้ว กับราศีเจ้าประจำ คุณเป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนั กหน่วงมาก เป็นพิเศษ และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมีรายรับมากขึ้น มากขึ้นทุกๆเดือน แต่อย่าลืมว่า มีรายรับมาก รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน ดว งของคุณในช่วงนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียว การงาน การเงิน ความรัก ดีไปหมดทุกอย่าง สุขภาพไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ เป็นเพราะความขีเกี ย จ ของตัวคุณเองนี่แหละ แน่นอนว่าดว งคุณเป็น ผู้มีวาสนา ในปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่ “บ้าน” แช ร์เ ก็ บ ไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำน า ยด้วยเถิด ส า ธุ

อั นดั บ 2 ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม -14 มิถุนายน)

ใ น ปี นี้ มีเรื่องราวหลากหลายเข้มข้นครบรส บางเรื่องมีความลึกซึ้ง ในความรู้สึกนึกคิด ไม่สามารถเปิดเผ ย ออกมาได้และบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายทำให้ต้องปรับตัวปรับ สภาพอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเป็นปีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การดูแลช่วยเหลือ รวมทั้งมีความยุติธรรมให้คุณเสมอ โดยภาพรวมแล้วนับว่าเป็นปีที่สบายๆ ไม่มีอะไรที่หนักหนาเกินกว่าใจคุณจะรับไหว การงาน-การเรียน เป็นอีกปีที่ ขึ้นๆลงๆเอาแน่เอานอนไม่ได้มากนัก ต้องจับแ พะช นแ กะ เอาโน่นมาโปะนี่เพื่อความ อยู่รอด และที่ต้องระมัดระวั งเป็นอันมาก ถึงมากที่สุดคือเรื่องของการถูกหุ้นส่วน คู่หู ผู้ร่วมธุรกิจ หรือคู่ค้าหักหลัง ยิ่งไว้ใจมากๆยิ่งเจ็บหนัก เฝ้าระวั งไว้ไม่เสี ยหา ย ความรัก ไพ่ความรักขึ้นมาอย่างชัดเจนสำหรับปีนี้ มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากร า ง วั ลใหญ่ๆ ในปีนี้อย่างแ น่น อ น

ชี วิ ตจะเปลี่ ย นเลยนะ เตรียมตัวไว้ได้เลย การงานจะดีขึ้น หัวหน้าจะชื่นชม รักจะดี คนรักที่คบอยู่คือคู่แท้ แต่หากเขาดูเห็นแก่ตัวมากเกินไป ก็ต้องเริ่มคิดได้แล้วนะ ปีหน้ารับร อ งเลยว่า รถคันสวยๆรอคุณอยู่ ต้องหมั่นขยันหานะคุณ แ ช ร์เก็ บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนา ยด้วยเถิด ส า ธุๆ

อั นดั บ 1 ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน)

ใ น ปี นี้ จะเป็นปีที่ อารมณ์ความรู้สึก จะมีอิทธิพลมากต่อชีวิต การทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อยอดขายอย่างไร เป็นปีที่เด่นสำหรับคนทำการค้าออนไลน์ หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึก ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้ามาอยู่ไม่ขาด แต่งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่น งานประจำในหน่วยงานของรัฐ งานที่อยู่กับองค์กรใหญ่ ๆ จะมีเหตุลูบหน้าปะจ มู ก ไม่มีความคล่องตัว ไร้อิสรภาพ ความทุกข์จะมาเยือนอยู่ ต ล อ ดเ ว ลา

ยั ง เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ เด่นที่สุด คือคนที่ต้องการขยับขยายงาน วางแผนทำโครงการใหม่ ตั้งโรงงาน ต่อเติมออฟฟิศ รับงานนอกมากขึ้น ตลอดจนงานนำเข้า-ส่งออก จะได้พลิกจังหวะในช่วงปลาย ๆ ปี ครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก ที่ต้องระวั งให้มาก คือความคาดหวังที่เสี ยศูนย์ การได้ของมีตำหนิ หรือลงทุนไปมาก กลับได้กำไรมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย รายได้จากการทำงานเป็นเบี้ยหั วแ ต กก็มี ต้องอาศัยความอดทน ในการพยายามลุกขึ้นใหม่ให้ได้ จิตใจเป็นเรื่องสำคัญ กับคนที่ไปกันไม่ได้ ก็คือไปไม่ได้ ใช้ความพยายามในทางอื่นดีกว่า ถึงจุดหนึ่ง คุณอาจจะเหมาะกับการทำอะไร ๆ ด้วยตัวเอง ใครที่อยากทำธุรกิจส่วนตัว ควรคิดจริงจังได้แล้ว มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากร า งวั ลใหญ่ๆ ในปีนี้อย่ า งแ น่ นอ น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares